Đăng nhập

Bài bình luận gần đây

14 tuần 1 ngày về trước
14 tuần 1 ngày về trước
15 tuần 6 ngày về trước
15 tuần 6 ngày về trước
15 tuần 6 ngày về trước
17 tuần 2 ngày về trước
26 tuần 5 ngày về trước
38 tuần 1 ngày về trước
48 tuần 5 ngày về trước
49 tuần 2 ngày về trước
  •  
  • 1 trên 117
  • >>
  • user warning: Table '.\k16toanco\cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:34796d344cb6fdb04781a6c0a8243353' in E:\xampp\htdocs\k16toanco.info\wwwroot\includes\cache.inc on line 25.
  • user warning: Table '.\k16toanco\cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>Nh&acirc;n dịp vui mừng nối được li&ecirc;n lạc v&agrave; gặp gỡ với anh Ng&ocirc; Minh Tu&acirc;n, ch&agrave;ng trai t&agrave;i giỏi xứ Thanh, xin c&oacute; b&agrave;i h&ograve; v&egrave; của qu&ecirc; choa mừng tặng anh Tu&acirc;n v&agrave; c&aacute;c anh đồng hương lớp ta (L&ecirc; Đ&igrave;nh Phan, Trịnh Khắc Đảo, Đỗ Cao Bằng&hellip;).&nbsp;</p>\n<p style=\"margin-top:4.8pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:<br />\n0cm;line-height:18.0pt\"><span style=\"background:<br />\nwhite\">Về t&ecirc;n tỉnh, ng&agrave;y xưa v&agrave;o năm Thuận Thi&ecirc;n thứ nhất thời nh&agrave; L&yacute;, qu&ecirc; choa gọi l&agrave; Phủ Thanh H&oacute;a (<i>Thanh: trong s&aacute;ng; H&oacute;a: biến h&oacute;a</i>).</span> Đến n<span style=\"background:white;<br />\nmso-fareast-language:ZH-CN\">ăm&nbsp;Minh Mệnh&nbsp;thứ 12 (1831), đổi trấn th&agrave;nh tỉnh, bắt đầu gọi l&agrave; <i>tỉnh Thanh Hoa (Hoa: tinh hoa</i>). Từ năm&nbsp;Thiệu Trị&nbsp;thứ nhất (1841), lại đổi th&agrave;nh tỉnh Thanh H&oacute;a, t</span><span style=\"background:white\">&ecirc;n gọi n&agrave;y kh&ocirc;ng đổi từ đ&oacute; cho tới ng&agrave;y nay.</span></p>\n<p style=\"margin-top:4.8pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:<br />\n0cm;line-height:18.0pt\" class=\"rtecenter\"><img width=\"485\" height=\"319\" alt=\"\" src=\"/sites/default/files/Thanh Hoa cau HR.jpg\" /><span style=\"background:white\"><o:p></o:p></span></p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;<br />\nmargin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;\">B&Agrave;I V&Egrave; THANH H&Oacute;A<o:p></o:p></span></p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;<br />\nmargin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;\">Ve vẻ v&egrave; ve, c&aacute;i v&egrave; Thanh Ho&aacute;<o:p></o:p></span></p>\n<p style=\"margin:0cm;margin-bottom:.0001pt\">Khu Bốn đẩy ra, Khu Ba đẩy v&agrave;o<o:p></o:p></p>\n<p style=\"margin:0cm;margin-bottom:.0001pt\">Bỏ chạy sang L&agrave;o, nước L&agrave;o kh&ocirc;ng nhận<br />\nTức m&igrave;nh nổi giận, lập quốc gia ri&ecirc;ng<br />\nThủ đ&ocirc; thi&ecirc;ng li&ecirc;ng l&agrave; đất N&ocirc;ng Cống<br />\nQuốc ca ch&iacute;nh thống: &ldquo;d&ocirc; t&aacute; d&ocirc; t&agrave;&rdquo;<br />\nN&ocirc;ng nghiệp nước nh&agrave;: to&agrave;n c&acirc;y rau m&aacute;<br />\nBiển khơi lắm c&aacute;: mười mẻ một c&acirc;n<br />\nNh&agrave; m&aacute;y ph&acirc;n l&acirc;n: một năm hai tạ<br />\nVang tiếng xa gần, nem chua to&agrave;n l&aacute;<br />\nCần c&ugrave; vất vả, rau m&aacute; thay cơm<br />\nC&ograve;n c&ocirc;ng nghiệp ho&aacute;, l&agrave; ph&aacute; đường t&agrave;u<br />\nĐục ống dẫn dầu, cắt d&acirc;y điện thoại<br />\nThi&ecirc;n nhi&ecirc;n ưu đ&atilde;i, lũ lụt triền mi&ecirc;n<br />\nC&oacute; nhiều nhất miền, l&agrave; đất pha c&aacute;t<br />\nRừng xanh b&aacute;t ng&aacute;t, l&agrave; rặng phi lao<br />\nGi&oacute; m&aacute;t r&igrave; r&agrave;o: gi&oacute; L&agrave;o n&oacute;ng hổi<br />\nC&ocirc;ng tr&igrave;nh nổi trội, vượt cả n&uacute;i non<br />\nN&uacute;i to bỏ &ocirc;ng &ndash; gọi l&agrave; n&uacute;i Chẹt<br />\nN&uacute;i bằng c&aacute;i mẹt &ndash; lại gọi n&uacute;i Voi<br />\nAi đến m&agrave; coi &ndash; Quốc gia Thanh Ho&aacute;<br />\nC&ocirc;ng nghiệp bứt ph&aacute; &ndash; l&agrave; ph&aacute; đường tầu<br />\nMục ti&ecirc;u h&agrave;ng h&agrave;ng đầu: Luồng, lang, lạc, l&aacute;<br />\nL&agrave;m ăn khấm kh&aacute;, trong nhiều chữ L<br />\nC&aacute;i cầu đơn sơ gọi l&agrave; cầu Bố<br />\nH&agrave;ng c&acirc;y lố nhố gọi l&agrave; Rừng Th&ocirc;ng<br />\nCon g&aacute;i chưa chồng, đặt v&ograve;ng tr&aacute;nh đẻ<br />\nThanh ni&ecirc;n trai trẻ, lại sớm về hưu<br />\nL&agrave;ng x&oacute;m ti&ecirc;u điều: N&ocirc;ng th&ocirc;n đổi mới!<br />\nDựa v&agrave;o v&aacute;ch đ&aacute; &ndash; bắn được m&aacute;y bay<br />\nĐ&agrave;n lợn thả ng&agrave;y &ndash; &ldquo;kinh tế hiện đại&rdquo;<br />\nSản phẩm h&agrave;ng đầu: to&agrave;n chum với vại<br />\nMấy b&agrave; đứng đ&aacute;i: &ldquo;thuỷ lợi tưới ti&ecirc;u&rdquo;<br />\nPh&aacute; đường t&agrave;u nhiều, rau kh&ocirc;ng kịp mọc<br />\nTrẻ con đi học: thường nắm đu&ocirc;i tr&acirc;u<br />\nTiết kiệm xăng dầu: bơi qua s&ocirc;ng M&atilde;&hellip;..</p>\n<p style=\"margin:0cm;margin-bottom:.0001pt\" class=\"rtecenter\"><img width=\"483\" height=\"319\" alt=\"\" src=\"/sites/default/files/Thanh Hoa thanh nha Ho.jpg\" /><o:p></o:p></p>\n<p style=\"margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:<br />\n0cm;line-height:13.5pt\"><o:p>&nbsp;</o:p>B&Agrave;I H&Ograve; &ldquo;THANH H&Oacute;A ANH H&Ugrave;NG&rdquo;&nbsp;<o:p></o:p></p>\n<p style=\"margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:<br />\n0cm;line-height:13.5pt\">Ai về l&agrave; về Thanh ho&aacute;, d&ocirc; ta do huầy<br />\nƯớc mơ lớn của người Thanh Ho&aacute;, d&ocirc; ta d&ocirc; huầy<br />\nL&aacute; rau m&aacute; to bằng l&aacute; sen, ấy d&ocirc; ta l&agrave; d&ocirc; huầy<o:p></o:p></p>\n<p style=\"margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:<br />\n0cm;line-height:13.5pt\">Ai về l&agrave; về Quảng B&igrave;nh, d&ocirc; ta d&ocirc; huầy<br />\nƯớc mơ lớn của người Quảng B&igrave;nh, d&ocirc; ta d&ocirc; huầy<br />\nL&agrave; b&aacute;nh cu đơ to bằng c&aacute;i mẹt, ấy d&ocirc; ta l&agrave; d&ocirc; huầy<o:p></o:p></p>\n<p style=\"margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:<br />\n0cm;line-height:13.5pt\">Ai về l&agrave; về Nghệ An, d&ocirc; ta do huầy<br />\nƯớc mơ lớn của người nghệ an, d&ocirc; ta do huầy<br />\nL&agrave; đ&agrave;o nhiều ao để thả c&aacute; gỗ, ấy d&ocirc; ta l&agrave; d&ocirc; huầy<o:p></o:p></p>\n<p style=\"margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:<br />\n0cm;line-height:13.5pt\">Ai về l&agrave; về Hải Dương, d&ocirc; ta l&agrave; d&ocirc; huầy<br />\nƯớc mơ lớn của người Hải Dương, d&ocirc; ta d&ocirc; huầy<br />\nL&agrave; b&aacute;nh đậu xanh to bằng vi&ecirc;n gạch, ấy d&ocirc; ta l&agrave; d&ocirc; huầy<o:p></o:p></p>\n<p style=\"margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:<br />\n0cm;line-height:13.5pt\">Ai về l&agrave; về Hải Ph&ograve;ng, d&ocirc; ta d&ocirc; huầy<br />\nƯớc mơ lớn của người Hải Ph&ograve;ng, d&ocirc; ta d&ocirc; huầy<br />\nL&agrave; con t&agrave;u ta l&agrave;m bằng giấy, ấy d&ocirc; ta l&agrave; d&ocirc; huầy<o:p></o:p></p>\n<p style=\"margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:<br />\n0cm;line-height:13.5pt\">Ai về l&agrave; về Hưng Y&ecirc;n, d&ocirc; ta d&ocirc; huầy<br />\nƯớc mơ lớn của người Hưng Y&ecirc;n, d&ocirc; ta d&ocirc; huầy<br />\nL&agrave; quả nh&atilde;n lồng to bằng quả bưởi, ấy d&ocirc; ta l&agrave; d&ocirc; huầy<o:p></o:p></p>\n<p style=\"margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:<br />\n0cm;line-height:13.5pt\">Ai về l&agrave; về Bắc Ninh, d&ocirc; ta d&ocirc; huầy<br />\nƯớc mơ lớn của người Bắc Ninh, d&ocirc; ta d&ocirc; huầy<br />\nL&agrave; rượu l&agrave;ng V&acirc;n l&agrave;m bằng nước l&atilde;, ấy d&ocirc; ta l&agrave; d&ocirc; huầy<o:p></o:p></p>\n<p style=\"margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:<br />\n0cm;line-height:13.5pt\">Ai về l&agrave; về Th&aacute;i B&igrave;nh, d&ocirc; ta d&ocirc; huầy<br />\nƯớc mơ lớn của người Th&aacute;i B&igrave;nh, d&ocirc; ta d&ocirc; huầy<br />\nL&agrave; c&acirc;y l&uacute;a cao bằng c&acirc;y sậy, ấy d&ocirc; ta l&agrave; d&ocirc; huầy<o:p></o:p></p>\n<p style=\"margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:<br />\n0cm;line-height:13.5pt\">Ai về l&agrave; về Nam Định, d&ocirc; ta d&ocirc; huầy<br />\nƯớc mơ lớn của người Nam Định, d&ocirc; ta d&ocirc; huầy<br />\nB&aacute;nh gai to bằng b&atilde;i ph&acirc;n tr&acirc;u, ấy d&ocirc; ta l&agrave; d&ocirc; huầy<o:p></o:p></p>\n<p style=\"margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:<br />\n0cm;line-height:13.5pt\">Ai về l&agrave; về Th&aacute;i Nguy&ecirc;n, d&ocirc; ta d&ocirc; huầy<br />\nƯớc mơ lớn của người Th&aacute;i Nguy&ecirc;n, d&ocirc; ta d&ocirc; huầy<br />\nL&aacute; ch&egrave; to bằng c&aacute;i l&aacute; chuối, ấy d&ocirc; ta l&agrave; d&ocirc; huầy<o:p></o:p></p>\n<p style=\"margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:<br />\n0cm;line-height:13.5pt\">Ai về l&agrave; về Nghệ An, d&ocirc; ta do huầy<br />\nƯớc mơ lớn của người Nghệ An, d&ocirc; ta d&ocirc; huầy<br />\nL&agrave; nh&agrave; ta ở gần Lăng B&aacute;c, ấy d&ocirc; ta l&agrave; d&ocirc; huầy<o:p></o:p></p>\n<p style=\"margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:<br />\n0cm;line-height:13.5pt\">Ai về l&agrave; về Ninh B&igrave;nh, d&ocirc; ta do huầy<br />\nƯớc mơ lớn của người Ninh B&igrave;nh, d&ocirc; ta d&ocirc; huầy<br />\nL&agrave; nh&agrave; thờ đ&aacute; x&acirc;y bằng b&ugrave;n th&oacute;, ấy d&ocirc; ta l&agrave; d&ocirc; huầy.<o:p></o:p></p>\n<p style=\"margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:<br />\n0cm;line-height:13.5pt\">Ai về l&agrave; về Quảng Ninh, d&ocirc; ta do huầy<br />\nƯớc mơ lớn của người Quảng Ninh, d&ocirc; ta d&ocirc; huầy<br />\nL&agrave; mỏ than đ&aacute; to bằng ống điếu, ấy d&ocirc; ta l&agrave; d&ocirc; huầy.<o:p></o:p></p>\n<p style=\"margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:<br />\n0cm;line-height:13.5pt\">Ai về l&agrave; về Thủ đ&ocirc;, d&ocirc; ta do huầy<br />\nƯớc mơ lớn của người Thủ đ&ocirc;, d&ocirc; ta d&ocirc; huầy<br />\nL&agrave; g&aacute;i thủ đ&ocirc; lấy chồng Thanh H&oacute;a, ấy d&ocirc; ta l&agrave; d&ocirc; huầy.<o:p></o:p></p>\n<p class=\"MsoNormal rtecenter\"><img width=\"484\" height=\"319\" alt=\"\" src=\"/sites/default/files/Thanh Hoa den Ba Trieu.jpg\" /></p>\n<p class=\"MsoNormal\">&nbsp;</p>\n<p class=\"MsoNormal\"><b><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;\">Cuối c&ugrave;ng xin ch&eacute;p b&agrave;i thơ &ldquo;Tự h&agrave;o qu&ecirc; choa&rdquo;:<o:p></o:p></span></b></p>\n<p style=\"margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:<br />\n0cm;line-height:13.5pt\">Qu&ecirc; choa Thanh H&oacute;a đẹp tuyệt vời,<br />\nC&oacute; d&ograve;ng S&ocirc;ng M&atilde; lặng lờ tr&ocirc;i,<br />\nC&oacute; h&agrave;ng tre nhỏ bao l&agrave;ng x&oacute;m,<br />\nC&oacute; c&aacute;nh chim c&acirc;u liệng giữa trời.<br />\nẤy thế m&agrave;!<br />\nHọ bảo choa: d&acirc;n ba tỷ bảy,<br />\nHọ bảo choa: d&acirc;n cạy đường t&agrave;u,<br />\nHọ bảo choa: chỉ th&iacute;ch thịt tr&acirc;u,<br />\nChia cho dễ hu&acirc;n huy chương kh&ocirc;ng th&iacute;ch.<br />\nChuyện h&agrave;ng ng&agrave;y choa đ&acirc;u c&oacute; tr&aacute;ch,<br />\nC&atilde;i cọ t&eacute;p, t&ocirc;m khu nọ khu kia.<br />\nMột dải non s&ocirc;ng, choa đ&acirc;u muốn ph&acirc;n chia,<br />\nM&agrave; họ bảo choa, th&iacute;ch lập vương quốc mới.<br />\nĐẩy v&agrave;o đẩy ra, đẩy sang L&agrave;o kh&ocirc;ng nổi,<br />\nTức giận trở về định lập quốc gia ri&ecirc;ng.<br />\nCuộc đấu tranh chống Mỹ thi&ecirc;ng li&ecirc;ng,<br />\nC&aacute;c b&ocirc; l&atilde;o choa bắn rơi thần s&eacute;t.<br />\nHọ lại bảo choa: s&uacute;ng trường đ&igrave; đẹt,<br />\nVớ giặc l&aacute;i m&ugrave;, lại l&uacute;c hết sạch xăng.<br />\nHọ lại bảo choa: ăn n&oacute;i lăng nhăng,<br />\nL&agrave;m ăn lớn &ndash; thả r&ocirc;ng cho lợn chạy.<br />\nHọ bảo choa: d&acirc;n ba tỷ bảy,<br />\nBởi l&agrave;m ăn tr&ocirc;ng v&agrave;o bốn chữ lờ<br />\n(L&uacute;a, lang, luồng, lạc)<br />\nNhắc nợ ho&agrave;i vẫn cứ l&agrave;m ngơ,<br />\nRuộng đất lắm, m&agrave; suốt đời tất bật.<br />\nĐ&agrave;o rau m&aacute; m&agrave; l&agrave;m cho t&agrave;u bị lật,<br />\nC&aacute;i cầu cỏn con th&igrave; bảo l&agrave; to.<br />\nBằng c&aacute;i quạt mo m&agrave; gọi l&agrave; cầu bố,<br />\nC&oacute; c&aacute;i đồi th&ocirc;ng mấy c&acirc;y lố nhố,<br />\nM&agrave; cứ khoe khoang gọi đ&oacute; l&agrave; rừng,<br />\nHọ n&oacute;i nhiều, choa đ&acirc;u gi&aacute;m dửng dưng,<br />\nKh&ocirc;ng c&oacute; lửa th&igrave; l&agrave;m sao c&oacute; kh&oacute;i,<br />\nHọ d&egrave;m pha, cũng l&agrave;m m&igrave;nh nhức nhối.<br />\nTự ngẫm qu&ecirc; m&igrave;nh sao vẫn cứ ngh&egrave;o xơ,<br />\nĐất tỉnh Thanh &ndash; một miền đất n&ecirc;n thơ.<br />\nC&oacute; biển m&ecirc;nh m&ocirc;ng, trải d&agrave;i theo đất nước,<br />\nRừng bạt ng&agrave;n đến tận v&ugrave;ng B&aacute; Thước.<br />\nMỏ Cr&ocirc;m Cổ Định trữ lượng gi&agrave;u,<br />\nH&agrave;m Rồng hi&ecirc;n ngay h&ugrave;ng vĩ những nhịp cầu,<br />\nVẫn ki&ecirc;u h&atilde;nh vắt qua d&ograve;ng s&ocirc;ng M&atilde;,<br />\nS&ocirc;ng M&atilde; n&ecirc;n thơ vẫn tr&ocirc;i về biển cả,<br />\nĐ&atilde; trở th&agrave;nh huyền thoại đất tỉnh Thanh,<br />\nMột d&ograve;ng s&ocirc;ng nảy lửa chiến tranh.<br />\nV&ugrave;i đ&aacute;y s&acirc;u biết bao t&agrave;u bay Mỹ,<br />\nAi đ&atilde; đến đất Thanh rồi nhỉ?<br />\nC&oacute; ngỡ ng&agrave;ng kh&ocirc;ng khi đến đất nơi n&agrave;y.<br />\nThị x&atilde; tranh ngh&egrave;o nay đ&atilde; lắm đổi thay,<br />\nMột th&agrave;nh phố nguy nga v&agrave; tr&aacute;ng lệ.<br />\nDu kh&aacute;ch đổ về nhiều kh&ocirc;ng đếm xuể,<br />\nKhao kh&aacute;t h&egrave; về nghỉ m&aacute;t biển Sầm Sơn.<br />\n&Ocirc;i ! Sầm Sơn, c&ograve;n đ&acirc;u nữa đẹp hơn?<br />\nTrai, g&aacute;i đến kh&ocirc;ng muốn rời xa nữa,<br />\nBiển đẹp hiền h&ograve;a như v&ograve;ng tay mẹ.<br />\nGiang rộng đ&oacute;n con &ocirc;m chặt v&agrave;o l&ograve;ng,<br />\nĐến đất Thanh rồi thấy c&oacute; tuyệt vời kh&ocirc;ng???<br />\nNhững đứa con xa vẫn nhớ vẫn mong<br />\nMảnh đất mẹ khổ ngh&egrave;o nu&ocirc;i lớn,<br />\nVẫn biết mẹ trải nhiều đau đớn.<br />\nKhổ đau nhiều n&ecirc;n c&agrave;ng mới y&ecirc;u nhau,<br />\nTa c&agrave;ng y&ecirc;u tổ quốc bao nhi&ecirc;u,<br />\nC&agrave;ng tự h&agrave;o qu&ecirc; m&igrave;nh Thanh H&oacute;a.<o:p></o:p></p>\n<p class=\"MsoNormal\"><i><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;\">Để cho đủ bộ thơ ca h&ograve; v&egrave;, mời mọi người nghe cố nghệ sỹ Qu&yacute; Dương thể hiện b&agrave;i h&aacute;t &ldquo;Ch&agrave;o S&ocirc;ng M&atilde; anh h&ugrave;ng&rdquo; của nhạc sỹ Xu&acirc;n Giao:<o:p></o:p></span></i></p>\n<p class=\"MsoNormal\"><a href=\"http://www.youtube.com/watch?v=24moKu1uAF8&amp;feature=related\">http://www.youtube.com/watch?v=24moKu1uAF8&amp;feature=related</a><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;\"><o:p></o:p></span></p>\n', created = 1433024145, expire = 1433110545, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:34796d344cb6fdb04781a6c0a8243353' in E:\xampp\htdocs\k16toanco.info\wwwroot\includes\cache.inc on line 108.
  • user warning: Table '.\k16toanco\cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:5db21b0f49ea963520065009d270d3dc' in E:\xampp\htdocs\k16toanco.info\wwwroot\includes\cache.inc on line 25.

HÒ VÈ THANH HOA (thuannv)

Nhân dịp vui mừng nối được liên lạc và gặp gỡ với anh Ngô Minh Tuân, chàng trai tài giỏi xứ Thanh, xin có bài hò vè của quê choa mừng tặng anh Tuân và các anh đồng hương lớp ta (Lê Đình Phan, Trịnh Khắc Đảo, Đỗ Cao Bằng…). 

Về tên tỉnh, ngày xưa vào năm Thuận Thiên thứ nhất thời nhà Lý, quê choa gọi là Phủ Thanh Hóa (Thanh: trong sáng; Hóa: biến hóa). Đến năm Minh Mệnh thứ 12 (1831), đổi trấn thành tỉnh, bắt đầu gọi là tỉnh Thanh Hoa (Hoa: tinh hoa). Từ năm Thiệu Trị thứ nhất (1841), lại đổi thành tỉnh Thanh Hóa, tên gọi này không đổi từ đó cho tới ngày nay.

BÀI VÈ THANH HÓA

Ve vẻ vè ve, cái vè Thanh Hoá

Khu Bốn đẩy ra, Khu Ba đẩy vào

Bỏ chạy sang Lào, nước Lào không nhận
Tức mình nổi giận, lập quốc gia riêng
Thủ đô thiêng liêng là đất Nông Cống
Quốc ca chính thống: “dô tá dô tà”
Nông nghiệp nước nhà: toàn cây rau má
Biển khơi lắm cá: mười mẻ một cân
Nhà máy phân lân: một năm hai tạ
Vang tiếng xa gần, nem chua toàn lá
Cần cù vất vả, rau má thay cơm
Còn công nghiệp hoá, là phá đường tàu
Đục ống dẫn dầu, cắt dây điện thoại
Thiên nhiên ưu đãi, lũ lụt triền miên
Có nhiều nhất miền, là đất pha cát
Rừng xanh bát ngát, là rặng phi lao
Gió mát rì rào: gió Lào nóng hổi
Công trình nổi trội, vượt cả núi non
Núi to bỏ ông – gọi là núi Chẹt
Núi bằng cái mẹt – lại gọi núi Voi
Ai đến mà coi – Quốc gia Thanh Hoá
Công nghiệp bứt phá – là phá đường tầu
Mục tiêu hàng hàng đầu: Luồng, lang, lạc, lá
Làm ăn khấm khá, trong nhiều chữ L
Cái cầu đơn sơ gọi là cầu Bố
Hàng cây lố nhố gọi là Rừng Thông
Con gái chưa chồng, đặt vòng tránh đẻ
Thanh niên trai trẻ, lại sớm về hưu
Làng xóm tiêu điều: Nông thôn đổi mới!
Dựa vào vách đá – bắn được máy bay
Đàn lợn thả ngày – “kinh tế hiện đại”
Sản phẩm hàng đầu: toàn chum với vại
Mấy bà đứng đái: “thuỷ lợi tưới tiêu”
Phá đường tàu nhiều, rau không kịp mọc
Trẻ con đi học: thường nắm đuôi trâu
Tiết kiệm xăng dầu: bơi qua sông Mã…..

 BÀI HÒ “THANH HÓA ANH HÙNG” 

Ai về là về Thanh hoá, dô ta do huầy
Ước mơ lớn của người Thanh Hoá, dô ta dô huầy
Lá rau má to bằng lá sen, ấy dô ta là dô huầy

Ai về là về Quảng Bình, dô ta dô huầy
Ước mơ lớn của người Quảng Bình, dô ta dô huầy
Là bánh cu đơ to bằng cái mẹt, ấy dô ta là dô huầy

Ai về là về Nghệ An, dô ta do huầy
Ước mơ lớn của người nghệ an, dô ta do huầy
Là đào nhiều ao để thả cá gỗ, ấy dô ta là dô huầy

Ai về là về Hải Dương, dô ta là dô huầy
Ước mơ lớn của người Hải Dương, dô ta dô huầy
Là bánh đậu xanh to bằng viên gạch, ấy dô ta là dô huầy

Ai về là về Hải Phòng, dô ta dô huầy
Ước mơ lớn của người Hải Phòng, dô ta dô huầy
Là con tàu ta làm bằng giấy, ấy dô ta là dô huầy

Ai về là về Hưng Yên, dô ta dô huầy
Ước mơ lớn của người Hưng Yên, dô ta dô huầy
Là quả nhãn lồng to bằng quả bưởi, ấy dô ta là dô huầy

Ai về là về Bắc Ninh, dô ta dô huầy
Ước mơ lớn của người Bắc Ninh, dô ta dô huầy
Là rượu làng Vân làm bằng nước lã, ấy dô ta là dô huầy

Ai về là về Thái Bình, dô ta dô huầy
Ước mơ lớn của người Thái Bình, dô ta dô huầy
Là cây lúa cao bằng cây sậy, ấy dô ta là dô huầy

Ai về là về Nam Định, dô ta dô huầy
Ước mơ lớn của người Nam Định, dô ta dô huầy
Bánh gai to bằng bãi phân trâu, ấy dô ta là dô huầy

Ai về là về Thái Nguyên, dô ta dô huầy
Ước mơ lớn của người Thái Nguyên, dô ta dô huầy
Lá chè to bằng cái lá chuối, ấy dô ta là dô huầy

Ai về là về Nghệ An, dô ta do huầy
Ước mơ lớn của người Nghệ An, dô ta dô huầy
Là nhà ta ở gần Lăng Bác, ấy dô ta là dô huầy

Ai về là về Ninh Bình, dô ta do huầy
Ước mơ lớn của người Ninh Bình, dô ta dô huầy
Là nhà thờ đá xây bằng bùn thó, ấy dô ta là dô huầy.

Ai về là về Quảng Ninh, dô ta do huầy
Ước mơ lớn của người Quảng Ninh, dô ta dô huầy
Là mỏ than đá to bằng ống điếu, ấy dô ta là dô huầy.

Ai về là về Thủ đô, dô ta do huầy
Ước mơ lớn của người Thủ đô, dô ta dô huầy
Là gái thủ đô lấy chồng Thanh Hóa, ấy dô ta là dô huầy.

 

Cuối cùng xin chép bài thơ “Tự hào quê choa”:

Quê choa Thanh Hóa đẹp tuyệt vời,
Có dòng Sông Mã lặng lờ trôi,
Có hàng tre nhỏ bao làng xóm,
Có cánh chim câu liệng giữa trời.
Ấy thế mà!
Họ bảo choa: dân ba tỷ bảy,
Họ bảo choa: dân cạy đường tàu,
Họ bảo choa: chỉ thích thịt trâu,
Chia cho dễ huân huy chương không thích.
Chuyện hàng ngày choa đâu có trách,
Cãi cọ tép, tôm khu nọ khu kia.
Một dải non sông, choa đâu muốn phân chia,
Mà họ bảo choa, thích lập vương quốc mới.
Đẩy vào đẩy ra, đẩy sang Lào không nổi,
Tức giận trở về định lập quốc gia riêng.
Cuộc đấu tranh chống Mỹ thiêng liêng,
Các bô lão choa bắn rơi thần sét.
Họ lại bảo choa: súng trường đì đẹt,
Vớ giặc lái mù, lại lúc hết sạch xăng.
Họ lại bảo choa: ăn nói lăng nhăng,
Làm ăn lớn – thả rông cho lợn chạy.
Họ bảo choa: dân ba tỷ bảy,
Bởi làm ăn trông vào bốn chữ lờ
(Lúa, lang, luồng, lạc)
Nhắc nợ hoài vẫn cứ làm ngơ,
Ruộng đất lắm, mà suốt đời tất bật.
Đào rau má mà làm cho tàu bị lật,
Cái cầu cỏn con thì bảo là to.
Bằng cái quạt mo mà gọi là cầu bố,
Có cái đồi thông mấy cây lố nhố,
Mà cứ khoe khoang gọi đó là rừng,
Họ nói nhiều, choa đâu giám dửng dưng,
Không có lửa thì làm sao có khói,
Họ dèm pha, cũng làm mình nhức nhối.
Tự ngẫm quê mình sao vẫn cứ nghèo xơ,
Đất tỉnh Thanh – một miền đất nên thơ.
Có biển mênh mông, trải dài theo đất nước,
Rừng bạt ngàn đến tận vùng Bá Thước.
Mỏ Crôm Cổ Định trữ lượng giàu,
Hàm Rồng hiên ngay hùng vĩ những nhịp cầu,
Vẫn kiêu hãnh vắt qua dòng sông Mã,
Sông Mã nên thơ vẫn trôi về biển cả,
Đã trở thành huyền thoại đất tỉnh Thanh,
Một dòng sông nảy lửa chiến tranh.
Vùi đáy sâu biết bao tàu bay Mỹ,
Ai đã đến đất Thanh rồi nhỉ?
Có ngỡ ngàng không khi đến đất nơi này.
Thị xã tranh nghèo nay đã lắm đổi thay,
Một thành phố nguy nga và tráng lệ.
Du khách đổ về nhiều không đếm xuể,
Khao khát hè về nghỉ mát biển Sầm Sơn.
Ôi ! Sầm Sơn, còn đâu nữa đẹp hơn?
Trai, gái đến không muốn rời xa nữa,
Biển đẹp hiền hòa như vòng tay mẹ.
Giang rộng đón con ôm chặt vào lòng,
Đến đất Thanh rồi thấy có tuyệt vời không???
Những đứa con xa vẫn nhớ vẫn mong
Mảnh đất mẹ khổ nghèo nuôi lớn,
Vẫn biết mẹ trải nhiều đau đớn.
Khổ đau nhiều nên càng mới yêu nhau,
Ta càng yêu tổ quốc bao nhiêu,
Càng tự hào quê mình Thanh Hóa.

Để cho đủ bộ thơ ca hò vè, mời mọi người nghe cố nghệ sỹ Quý Dương thể hiện bài hát “Chào Sông Mã anh hùng” của nhạc sỹ Xuân Giao:

http://www.youtube.com/watch?v=24moKu1uAF8&feature=related