MỞ THÊM MỤC TIÊU ĐIỂM (BBT)

Ban biên tập mở thêm mục "Tiêu điểm" để đăng các bài gắn với các sự kiện quan trọng của từng thời kỳ, giúp chúng ta có thể truy cập ngay lập tức mà không phải tìm lại dù bài đã xuất hiện rất lâu.

Chúng tôi đưa clip "Chặng đường 40 năm khóa 16 Khoa Toán - Cơ, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội" vào bài đầu tiên của mục tiêu điểm.